Градоустройство

Съвременните градове са динамични, многопластови  и мултикултурни центрове. За функционирането на подобни комплексни системи е необходимо внимателно планиране. Анализа и организацията на градската среда са водещи в изработването на градоустройствени планове и схеми.Те определят до голяма степен бъдещето на града. Очертаването на параметрите на жизнената среда е не само естетическо, но и психологическо предизвикателство. Комуникации, обществени пространства, жилищни квартали, благоустрояване, социални дейности, паркове, природни дадености - всички тези елементи са неделими части от един жив организъм.

 

   Архитектурно студио CREATON изработва общи устройствени планове за населени места (ОУП), подробни устройствени планове (ПУП) и работни устройствени планове (РУП) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) с цел строителство, изменение или допълване на кадастрален план, промяна на предназначението на територии извън рамките на действащия регулационен план.